Informowanie po niemiecku. Wyrażanie opinii po niemiecku.

Informowanie i wyrażanie opinii. Informierung und Beurteilung. Nazywam się ... Ich heiße... Jestem cudzoziemcem. Ich bin Ausländer.


Nazywam si´... Ich heiße...
Jestem cudzoziemcem. Ich bin Ausländer.
Przybywam z... Ich komme aus...
Niestety nie mówi´ po... Leider spreche ich nicht...
Czy mówi pan/pani po nie- Sprechen Sie Deutsch/
miecku/angielsku/francusku? Englisch/Französich?
Nic nie szkodzi! Das macht nichts!
Bardzo mi mi∏o. Sehr angenehm.
Dzi´kuj´ za informacj´. Danke für die Auskunft.
Bardzo ch´tnie. Sehr gern.
Czy mog´ przedstawiç Darf ich vorstellen:
pana/panià... Herr/Frau...
Zgubi∏em/∏am si´. Ich habe mich verirrt.
Zgubi∏em/∏am... Ich habe... verloren.
Szukam... Ich suche...
To pilne. Es ist dringend.
Przykro mi... Tut mir leid...

Nazywam się... Ich heiße...

Jestem cudzoziemcem. Ich bin Ausländer.

Przybywam z... Ich komme aus...

Niestety nie mówię po... Leider spreche ich nicht...

Czy mówi pan/pani po nie- Sprechen Sie Deutsch/miecku/angielsku/francusku?Englisch/Französich?

Nic nie szkodzi! Das macht nichts!

Bardzo mi miło. Sehr angenehm.

Dziękuję za informację. Danke für die Auskunft.

Bardzo chętnie. Sehr gern.

Czy mogę przedstawić Darf ich vorstellen: pana/panià... Herr/Frau...

Zgubiłem/łam się. Ich habe mich verirrt.

Zgubiłem/łam... Ich habe... verloren.

Szukam... Ich suche...

To pilne. Es ist dringend.

Przykro mi... Tut mir leid...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz